Connect with us

Trường hợp được xác nhận và tử vong theo quốc gia

Dại dịch do covid-19 gây ra
1,173
trường hợp xác nhận
1
trường hợp xác nhận (24 tiếng)
35
Cái chết
0
Cái chết (24 tiếng)
3.0%
Cái chết (%)
1,062
Hồi phục
0
Hồi phục (24 tiếng)
90.5%
Hồi phục (%)
76
ca nhiễm bệnh hiện tại

More News

More Posts